Skip to content

Algemene Voorwaarden KHN Energie

Algemene Voorwaarden PS Energy Services BV
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder inschrijvingsnummer 30224981

1. ALGEMEEN
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen met en door PS Energy Services BV (verder te noemen ‘Energy Services BV/KHN Energie’) en gelden voor alle aan Energy Services BV/KHN Energie gelieerde bedrijven en instellingen en hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. BEGRIPPEN EN DEFINITIES
 1. Afnemer: Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die, middels een ondertekend Deelnameformulier of Samenwerkingsovereenkomst, gebruik maakt van de door Energy Services BV/KHN Energie aangeboden diensten.
3. VOORWAARDEN VIA DEELNAMEFORMULIER
 1. Afnemer geeft middels ondertekening van het Deelnameformulier een volmacht aan Energy Services BV/KHN Energie en Koninklijke Horeca Nederland om namens hem gas en/of elektra en/of meetdienstencontracten te sluiten, alsmede relevante informatie op te vragen bij netbeheerders, energieleveranciers en meetverantwoordelijken. Koninklijke Horeca Nederland blijft eigenaar van het mandaat als de samenwerking tussen KHN en PS Energy Services eindigt.
 2. De volmacht is geldig tot wederopzegging.
 3. Afnemer is 100 % verantwoordelijk om op de aan Energy Services BV/KHN Energie op het deelnameformulier opgegeven datum contractvrij te zijn.
4. VOORWAARDEN VIA SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
 1. Afnemer geeft middels ondertekening van Samenwerkingsovereenkomst of anderszins rechtsgeldig document opdracht aan Energy Services BV/KHN Energie haar gas-en /of elektra-en/of meetdienstencontracten te beheren.
 2. De opdracht is geldig tot wederopzegging.
 3. Afnemer is 100% verantwoordelijk om op de aan Energy Services BV/KHN Energie aangegeven datum contractvrij te zijn.
 4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor ondertekening van de betreffende leveringsovereenkomsten en alle uit de leveringsovereenkomsten voortvloeiende rechten en plichten.
5. BEËINDIGING VAN DEELNAME/SAMENWERKING
 1. Afnemer kan de afgegeven volmacht/opdracht, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de datum waarop Afnemer de beëindiging middels aangetekend schrijven aan Energy Services BV/KHN Energie verstuurd, intrekken. Dit kan via of per post naar: PS Energy Services BV, Weverstede 59, 3431 JS Nieuwegein.
 2. Vanaf het moment dat de volmacht/ opdracht komt te vervallen is Energy Services BV/KHN Energie niet langer gerechtigd om namens Afnemer gas-en/of elektra-en/of meetdienstencontracten te sluiten. Contractuele verplichtingen die Energy Services BV/KHN
  Energie namens Afnemer zelf met leverancier, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
  beëindiging is aangegaan, blijven onverminderd van kracht.
6. WERKWIJZE
 1. Door bundeling van kennis en volume in combinatie met marktanalyse en professioneel aanbesteden, beoogt Energy Services BV/KHN Energie de meest gunstig mogelijke condities te bedingen voor de levering van gas-en/of elektra-en/of meetdienstencontracten voor Afnemer.
 2. Waar van toepassing zal Energy Services BV/KHN Energie additioneel factuurcontrole en/of
  consultancy services leveren.
 3. Energy Services BV/KHN Energie zal voorafgaand aan een aanbesteding het besluit hiertoe, alsmede de beoogde contractperiode, aan Afnemer kenbaar maken/ afstemmen.
 4. In geval van Deelname zal na afloop van een aanbesteding een raamovereenkomst gesloten worden door Energy Services BV/KHN Energie met de geselecteerde leverancier. Energy Services BV/KHN Energie stelt een kopie hiervan aan Afnemer beschikbaar. Aanvullend ontvangt Afnemer een individuele bevestiging van de namens hem met de betreffende energieleverancier gesloten overeenkomst.
 5. In geval van een Samenwerkingsovereenkomst zal de aanbesteding volledig in overleg met Afnemer worden uitgevoerd. Afnemer geeft zelf aan hoe een leveringsovereenkomst tot stand dient te komen. Energy Services BV/KHN Energie heeft in deze een adviserende en uitvoerende rol.
7. INFORMATIEPLICHT AFNEMER
 1. Afnemer dient Energy Services BV/KHN Energie per omgaande te informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze het gas- en/of elektriciteitsverbruik substantieel beïnvloeden.
8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Energy Services BV/KHN Energie is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Energy Services BV/KHN Energie van de zorgvuldigheid en de deskundigheid waarop Afnemer mag vertrouwen. De aansprakelijkheid voor de directe schade veroorzaakt door de tekortkoming, wordt beperkt tot de vergoeding die Afnemer over een periode van 12 maanden aan Energy Services BV/KHN Energie verschuldigd is.
 2. Afnemer vrijwaart Energy Services BV/KHN Energie tegen alle aanspraken voortkomend uit:
  • indirecte gevolgschade;
  • de keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden die namens en/of in overleg met Afnemer zijn vastgelegd;
  • tekortkomingen van derden, zoals netbeheerders of energieleveranciers die door Energy Services BV/KHN Energie zijn gecontracteerd;
  • schade als gevolg van een niet, te laat of onjuist verstuurde opzegbrief aan de huidige gas- en/of elektriciteitsleverancier door Afnemer, zoals bedoeld in Artikel 3 lid 3 respectievelijk Artikel 4 lid 3.
9. VERGOEDINGEN AFNEMER
 1. Afnemer is op het moment van toetreding de actuele eenmalige vergoeding verschuldigd, zoals op het Deelnameformulier of Samenwerkingsovereenkomst is aangegeven.
 2. Voor de jaarlijkse beheersvergoeding van gas en/of elektriciteit en/of meetdiensten gelden de in het Deelnameformulier of Samenwerkingsovereenkomst beschreven vergoedingen.
 3. Andere gewenste diensten zoals consultancy worden separaat met Afnemer verrekend.
 4. Energy Services BV/KHN Energie behoudt zich het recht voor een jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen. De hoogte van de inflatiecorrectie wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex en gaat uit van het jaarcijfer.
10. VERGOEDINGEN LEVERANCIER
 1. Energy Services BV/KHN Energie werkt 100% transparant en behoudens met Afnemer overeengekomen vergoedingen welke op verzoek van Afnemer via de leverancier verrekend dienen te worden, bestaan er geen geldelijke vergoedingen tussen leverancier en Energy Services BV/KHN Energie, met uitzondering van eventueel aan Energy Services BV/KHN Energie beschikbaar gestelde marketinggelden ten behoeve van het vormen en beheren van collectieve aansluitingen. Energy Services BV/KHN Energie zal er op toezien dat deze gelden op
  geen enkele manier de leveringstarieven beïnvloeden.
11. BETALINGSCONDITIES
 1. Afnemer dient de aan Energy Services BV/KHN Energie verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Na de vervaldag van de factuur wordt de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht zonder dat in gebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Energy Services BV/KHN Energie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is Afnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op de rechtsverhouding tussen Energy Services BV/KHN Energie en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.