Skip to content

ALGEMENE DIENSTEN- EN LICENTIEVOORWAARDEN KHN VERBRUIKSMANAGER

Laatst bijgewerkt op: 29 april 2022

DEEL 1 – INTERPRETATIE EN STRUCTUUR
1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 In deze Overeenkomst hebben, behalve indien nadrukkelijk anders aangegeven, de woorden en uitdrukkingen beginnend met een hoofdletter de volgende betekenis:

a. Aansluiting betekent een energieaansluiting met betrekking waartoe Leverancier Diensten levert;

b. Diensten betekent de door Leverancier geleverde diensten en omvat tevens Software as a Service;

c. Directe schade betekent directe schade zoals uiteengezet in Artikel 16.4;

d. Eindgebruiker betekent werknemers, directeuren, en hulppersonen die op grond van een overeenkomst voor een klant van de Klant werken;

e. Energiediensten betekent een of meer van de volgende diensten:
i. Contractmanagement Diensten;
ii. Energiemanagement Diensten.

f. Contractmanagement Diensten betekent een of meer van de volgende diensten:
i. consultancy en adviesdiensten waarbij de overeenkomsten en facturen, aansluitingen en het energiegebruik van de Klant worden geanalyseerd om potentiële besparingen te identificeren;
ii. doorlopende contractmanagement Diensten, waaronder begrepen toegang tot een service desk en marktbewaking en informatie.

g. Energiemanagement Diensten betekent configuratie van en toegang tot Software as a Service waarmee Leverancier de Klant inzicht verschaft in haar energieverbruik, en voor zover overeengekomen, ook inzicht geeft in de kosten daarvan, en voor zover overeengekomen, consultancy en advies diensten voor het terugbrengen van het energieverbruik van Klant op basis van de in het Software as a Service geregistreerde gegevens;

h. Interne gebruikers betekent werknemers, directeuren, en hulppersonen die op grond van een overeenkomst voor de Klant werken;

i. Intellectuele eigendomsrechten betekent (a) alle intellectuele en industriële eigendomsrechten waar dan ook ter wereld, waaronder octrooien, rechten op bedrijfsgeheimen en expertise, modelrechten, auteursrechten, naburige rechten, databankrechten of andere rechten op het gebied van verzamelingen van gegevens, merkrechten en rechten op handelsnamen en internetdomeinnamen en alle rechten van gelijksoortige aard, en (b) alle aanvragen voor dergelijke rechten, evenals (c) rechten om dergelijke intellectuele en industriële eigendomsrechten aan te vragen (waaronder verlengingen en uitbreidingen), waar dan ook ter wereld, en voorrangsrechten en (d) alle rechten en voordelen die voortvloeien uit (b) en (c). Elk van de categorieën (a) tot en met (d) omvat rechten ongeachte of ze (i) thans bekend, slechts overwogen of nog onvoorzien zijn, (ii) een basis hebben in de wet, of op grond van common law, of voortvloeien uit een andere rechtsbron, en (iii) onderworpen zijn aan een registratievereiste.

j. Groepsmaatschappij betekent met betrekking tot een Partij iedere andere entiteit (1) die direct of indirect de Zeggenschap houdt in die Partij, of (2) waarin die Partij direct of indirect de Zeggenschap houdt, of (3) die direct of indirect onder dezelfde Zeggenschap staat als die Partij;

k. Klant betekent de persoon die als Klant vermeld staat op de Order;

l. Leverancier betekent PS Energy Services B.V. handelend onder de naam KHN Energie;

m. Order betekent elk elektronisch of fysiek document op grond waarvan de Klant diensten bestelt, waaronder elke offerte, samenwerkingsovereenkomst, of
deelnameformulier;

n. Overeenkomst betekent deze overeenkomst, de hierin opgenomen Bijlagen en de Orders die de Klant of de Groepsmaatschappijen van Klant aangaan met Leverancier, elke Verwerkersovereenkomst, alsmede de algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard op deze Overeenkomst uit hoofde van Artikel 2;

o. Software betekent software, in de broncode, objectcode, pseudocode, low-code of no-code vorm, de volledige gebruikersinterface van de software, grafisch of op basis van spraak of anderszins, met inbegrip van de grafische, geluids- en andere attributen, en alle documentatie met betrekking tot de software, waaronder ontwerpen en andere ontwikkelingsdocumentatie, versiebeheersystemen, handleidingen en ondersteunings- en onderhoudsdocumentatie;

p. Software as a Service betekent Software die de Klant niet op eigen apparatuur installeert, maar waartoe Leverancier toegang verschaft aan de Klant via het Internet;

q. Toepasselijke wetgeving betekent alle toepasselijke wetten en regels die van tijd tot tijd van kracht zijn;

r. Verwerkersovereenkomst betekent een verwerkersovereenkomst die wordt aangegaan en uitgevoerd tussen Leverancier en de Klant onder en overeenkomstig deze Overeenkomst;

s. Werk betekent een werk dat specifiek voor een Klant is gemaakt en nadrukkelijk is overeengekomen in de Order;

t. Zeggenschap: met betrekking tot een persoon, een wijziging van het directe of indirecte eigendom van meer dan 50% van de stemmen of gelijksoortige rechten in die persoon, of de macht om het algemeen en dagelijks bestuur van die persoon te voeren of bepalen, of de beleidsregels waarnaar die persoon bestuurd wordt te bepalen, hetzij als gevolg van het houden van kapitaal dat stemrechten verschaft, of een contractuele relatie, of eigendomsrechten op de vermogensbestanddelen van die persoon, of anderszins;

u. Zeggenschapswijziging betekent een wijziging in de Zeggenschap in een Partij, waaronder ook wordt begrepen de aanstelling van een curator of bewindvoerder;

v. Vergoeding betekent de vergoeding die voor de Diensten wordt betaald, zoals overeengekomen in de Order.

1.2 Interpretatie:
In deze Overeenkomst, tenzij anders aangegeven:

a. betekenen ‘Artikel’ en ‘Bijlage’ een artikel of een bijlage in of bij deze Overeenkomst;

b. betekenen de woorden ‘waaronder’, ‘inclusief’, ‘omvatten’ met inbegrip van en zonder daartoe beperkt te zijn;

c. omvat een verwijzing naar een persoon natuurlijke personen, rechtspersonen, en organisaties zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid, waaronder overheidsorganisaties, met inbegrip van vertegenwoordigers, opvolgers en rechtsverkrijgenden van de betreffende persoon, en elke persoon waarin een dergelijke persoon is opgenomen via een fusie of van is uitgesplitst via een splitsing;

d. worden de bepalingen van deze Overeenkomst niet ten nadele van een Partij geïnterpreteerd op basis van het feit dat de betreffende Partij of haar adviseurs verantwoordelijk was of waren voor de opstelling van de betreffende bepaling.

2 STRUCTUUR EN TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Buiten de voorwaarden van deze Overeenkomst zijn de in de tabel hieronder uiteengezette specifieke voorwaarden van de NLdigital Voorwaarden, versie 2020, als Bijlage 1 bijgevoegd, van toepassing op de in de tabel genoemde Diensten die onder deze Overeenkomst geleverd worden:

Relevante Diensten Toepasselijk Hoofdstuk NLdigital Voorwaarden Specifieke uitsluitingen
Alle Diensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 5, 6, 10, 16 en 22
Software as a Service Hoofdstuk 3: Software-as-a-Services (SaaS) Artikel 31.2
Consultancy en advies, ook waar deze als onderdeel van een Energie Dienst wordt geleverd Hoofdstuk 7: Advisering en consultancy N.v.t.

2.2 Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen:

a. een bepaling in de hoofdtekst van deze Overeenkomst;

b. een bepaling in een Verwerkersovereenkomst;

c. een bepaling in een Order; of

d. een bepaling in de NLdigital Voorwaarden, dan heeft de bepaling uit een eerdergenoemde categorie hierboven voorrang op een bepaling uit een later genoemde categorie, tenzij expliciet een andere voorrang is bepaald onder verwijzing naar dit Artikel. Voor zover bepalingen niet tegenstrijdig zijn, zijn zij cumulatief van toepassing. Artikelen 1.7 en 23 tot en met 29 van de NLdigital Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 De algemene voorwaarden van de Partijen zijn, anders dan diegene die op grond van dit Artikel 2 van toepassing zijn verklaard, niet van toepassing op deze Overeenkomst of op hieronder geleverde Orders of Diensten. De aanvaarding van dergelijke algemene voorwaarden kan alleen bewezen worden met een door beide Partijen ondertekende akte die specifiek naar dit Artikel verwijst.

2.4 Alle Orders die Klant of haar Groepsmaatschappijen aangaan vanaf de dag waarop deze Overeenkomst van kracht wordt, vormen een onderdeel van deze Overeenkomst, en de voorwaarden van deze Overeenkomst zijn daarop toepassing. Alle Orders eindigen bij opzegging, ontbinding of het anderszins eindigen van deze Overeenkomst.

2.5 De voorwaarden uiteengezet in Deel III zijn uitsluitend van toepassing op Software as a Service. De voorwaarden uiteengezet in Deel IV zijn uitsluitend van toepassing op Energiediensten. Voor zover er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de hoofdtekst van deze Overeenkomst en een bepaling in een van deze specifieke delen, zal de bepaling in het specifieke deel voorrang hebben. Voor zover bepalingen niet tegenstrijdig zijn, zijn zij cumulatief van toepassing.

 

DEEL II – DIENSTEN IN HET ALGEMEEN
3 LEVERING VAN DIENSTEN

3.1 Leverancier levert de in de Order uiteengezette Diensten aan de klant.

3.2 De Klant kan aanvullende Diensten bestellen; in dat geval heeft Leverancier het recht om aangepaste vergoedingen en voorwaarden op dergelijke aanvullend bestelde Diensten toe te passen.

3.3 De Klant zal alle redelijke instructies volgen die Leverancier geeft met betrekking tot het gebruik van de Diensten.

4 VERGOEDING

4.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in het betreffende Order zal de Klant de Vergoeding betalen zoals vermeld in de Order en worden:
a. doorlopende Vergoedingen per maand, per kwartaal of per jaar aan het begin van de betreffende periode door Leverancier gefactureerd; en
b. eenmalige Vergoedingen voorafgaand aan de levering van de betreffende Diensten in hun geheel gefactureerd.

 

DEEL III – VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE AS A SERVICE
5 GEBRUIK VAN SOFTWARE AS A SERVICE

5.1 Alleen de Klant en haar Interne gebruikers zullen de Software as a Service gebruiken, en dat uitsluitend in het kader van de gewoonlijke uitoefening van haar bedrijf. Indien dit recht nadrukkelijk in de Order is vermeld en deel uitmaakt van de gewoonlijke uitoefening van het bedrijf van de Klant, kan de Klant ook haar Eindgebruikers toegang geven tot de Software as a Service. Eindgebruikers hebben echter geen recht om aan andere personen toegang te geven tot de Software as a Service.

5.2 Voor zover de Klant het recht heeft om Eindgebruikers toegang te geven tot de Software as a Service, is de Klant volledig aansprakelijk voor het handelen of nalaten
van haar Eindgebruikers. Elk handelen of nalaten van een Eindgebruiker die een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst zou vormen indien de Klant zo
had gehandeld of nagelaten, wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door de Klant.

5.3 De Klant zal geen content die deel uitmaakt van de Software of Diensten toegankelijk maken voor Partijen die geen licentie voor toegang tot de betreffende content bezitten, ook niet via deeplinks naar die content. De Klant zal, waar van toepassing, ervoor zorgen dat haar Eindgebruikers dat evenmin doen. Niettegenstaande het voorgaande mag de Klant, voor zover zij het recht heeft om toegang te verschaffen aan Eindgebruikers, dergelijke content aan Eindgebruikers presenteren in een integrale, aan de Eindgebruikers aangeboden oplossing; in dergelijke gevallen moet de content echter duidelijk gemarkeerd worden als afkomstig zijnde van Leverancier’s Software as a Service, met behulp van de passende door Leverancier bepaalde markeringen.

5.4 De Klant geeft aan Leverancier hierbij een gratis, niet exclusieve, eeuwigdurende licentie om gegevens over de gebouwen en/of processen van de Klant of haar
Eindgebruikers op te nemen in een databank van energieverbruiks- en opwekkingsdata, waaruit Leverancier aan de Klant en andere klanten relevante referentiewaarden en andere gegevens kan leveren onder andere ten behoeve van de activiteiten als nader omschreven in Artikel 14.2. Leverancier zal nimmer gegevens over specifieke gebouwen of processen aan derden verstrekken.

6 WIJZIGINGEN

6.1 Leverancier heeft het recht om, volledig naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, het uiterlijk, de functionaliteit en andere kenmerken van de Software as a Service die onder deze Overeenkomst geleverd wordt te veranderen. Bij wezenlijke veranderingen, waaronder in het bijzonder (1) aanzienlijk beperkte of
veranderde functionaliteit of prestaties, (2) veranderingen waardoor de Klant aanzienlijke kosten moet maken om haar gebruik van de Software as a Service voort te zetten, of (3) veranderingen waarvoor de Klant moet instemmen met door een licentiegever van Leverancier opgelegde algemene voorwaarden die een aanzienlijke belasting vormen voor de Klant, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst met betrekking tot de Software as a Service schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

7 GARANTIE

7.1 Anders dan nadrukkelijk overeengekomen in het kader van deze Overeenkomst doet Leverancier geen verklaring noch geeft zij enige garantie van welke aard dan ook ten aanzien van de Software as a Service, wettelijk of anderszins, en wijst Leverancier hierbij elke garantie nadrukkelijk af waaronder garanties van: (i) een bepaald niveau van beschikbaarheid, of een passend niveau van beschikbaarheid voor het specifieke gebruik door de Klant (behalve indien overeengekomen in een afzonderlijke service
level overeenkomst); (ii) ononderbroken vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens van de Klant; (iii) correcte weergave van energie-, water- of ander verbruik, potentiële besparingen met betrekking tot het voornoemde of de kosten met betrekking tot het voornoemde (iv) foutloze en ononderbroken werking; (v) bescherming tegen bedreigingen van de cyberveiligheid; (vi) geschiktheid voor de gebruiksdoeleinden van klant (vi) het feit dat het gebruik van de hieronder geleverde
Software as a Service de Klant in staat zal stellen om te voldoen aan Toepasselijke wetten. De Klant erkent dat zij niet op een dergelijke verklaring of garantie van Leverancier of van een andere persoon uit naam van Leverancier heeft vertrouwd bij het aangaan van deze Overeenkomst.

8 TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

8.1 Leverancier mag de toegang tot de Software as a Service tijdelijk opschorten voor het uitvoeren van preventief of correctief onderhoud of om de Software as a Service bij te werken. Indien redelijkerwijs mogelijk zal Leverancier deze activiteiten uitvoeren op tijden waarop deze het minst hinderlijk voor haar klanten in het algemeen zijn.

8.2 Leverancier mag de toegang tot Software as a Service tijdelijk opschorten indien dit redelijkerwijs vereist is om de integriteit van de Software as a Service en de hierin
vervatte gegevens veilig te stellen.

8.3 Gebruikerstoegangsgegevens voor het gebruik van Software as a Service zijn vertrouwelijke informatie van Leverancier. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze gebruikerstoegangsgegevens en moet ervoor zorgen dat deze uitsluitend overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst gebruikt worden. Al het gebruik van gebruikerstoegangsgegevens die aan Klant zijn verstrekt en alle hieruit voortkomende schade worden aan de Klant toegerekend. De Klant zal geen gebruikerstoegangsgegevens met volledige beheersrechten verstrekken aan anderen dan Interne gebruikers.

 

DEEL IV – VOORWAARDEN VOOR ENERGIEDIENSTEN
9 VOLMACHT

9.1 Door een Order aan te gaan voor Energiediensten, geeft Klant tevens een doorlopende volmacht aan Leverancier om namens Klant relevante informatie op te vragen bij netbeheerders, (energie)leveranciers, meetverantwoordelijken en andere relevante partijen in de energiesector. Deze volmacht is geldig tot wederopzegging, als nader uiteengezet in artikel 11.3 hieronder.

10 ENERGIE INKOOP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID KLANT

10.1 Tenzij specifiek anders overeengekomen in een Order, is Klant zelf verantwoordelijk voor ondertekening van overeenkomsten met leveranciers.

11 DIVERSEN

11.1 Voor zover Leverancier de Klant toegang verschaft tot Software as a Service bij het uitvoeren van de Energiediensten, zijn de voorwaarden uit Deel III van deze
Overeenkomst daarop van toepassing.

11.2 De Leverancier is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden waarmee de Klant een overeenkomst heeft, waaronder ook begrepen die derden waarmee de Klant door tussenkomst van de Leverancier op grond van een volmacht een overeenkomst is aangegaan.

11.3 Leverancier werkt transparant en ontvangt als gevolg van het leveren van de Energiediensten geen geldelijke vergoedingen van leveranciers waarmee de Klant een
overeenkomst heeft (waaronder ook begrepen die leveranciers waarmee de Klant door tussenkomst van de Leverancier op grond van een volmacht een overeenkomst is
aangegaan), of van potentiele leveranciers van Klant, met uitzondering van (1) Vergoedingen die op verzoek van de Klant rechtstreeks via een leverancier worden verrekend, en (2) eventueel door leveranciers beschikbaar gestelde marketinggelden voor het vormen en beheren van collectieve aansluitingen. Leverancier zal erop toezien dat die marketinggelden op geen enkele manier de leveringstarieven en leverancierskeuze negatief beïnvloeden.

 

DEEL V – VERDERE JURIDISCHE VOORWAARDEN
12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

12.1 Alle licenties of andere rechten om een Werk, Dienst of Software te gebruiken die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant worden verstrekt zijn niet exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar (waaronder ook wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk bezwaren van dat recht), en worden verstrekt op voorwaarde van het betalen van de Vergoeding.

12.2 Tenzij anders overeengekomen in een Order zal het gebruik van een Werk, Dienst of Software die op grond van deze Overeenkomst wordt geleverd beperkt blijven tot
gebruik door de Klant en haar Interne Gebruikers, in het kader van de gewoonlijke uitoefening van haar bedrijf.

12.3 De Klant erkent dat, met uitzondering van de expliciet in deze overeenkomst genoemde licenties en gebruiksrechten, alle Intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op Werken, of betrekking hebben op of voortvloeien uit de onder deze Overeenkomst geleverde Diensten of Software eigendom zijn en blijven van Leverancier of Leverancier’s licentiegevers en dat deze Overeenkomst geen overdracht van deze rechten aan de Klant bewerkstelligt.

12.4 De Klant zal de hieronder geleverde Werken, Diensten of Software niet gebruiken om een met de producten of diensten van Leverancier concurrerend product of dienst te ontwikkelen, of afgeleide werken te maken op basis van de Diensten of Software of waarin de Diensten of Software geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen. Voor zover wettelijk toegestaan is het Klant verboden de hieronder geleverde Werken, Software of Diensten te reverse engineeren.

12.5 De Klant zal zich weerhouden van handelingen die mogelijk de beschermingsomvang van Intellectuele eigendomsrechten van Leverancier zouden kunnen schaden. De Klant zal met name geen vermeldingen van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten verwijderen van hieronder geleverde Werken, Diensten of Software zonder instemming en medewerking van Leverancier. Dit is onverminderd de rechten van de Klant om het uiterlijk van de Software te wijzigen met behulp van de ingebouwde functionaliteit die voor dat doel aan de Klant ter beschikking is gesteld.

12.6 De Klant zal geen merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard registreren die een gelijkenis vertonen met een handelsmerk, handelsnaam,
domeinnaam of recht van soortgelijke aard die betrekking hebben op de hieronder geleverde Werken, Diensten of Software.

12.7 Voor zover de Klant:
a. werken, uitvindingen, modellen, databanken, Software, ontwerpen, producten of diensten ontwikkelt op basis van, afgeleid van of voortvloeiend uit verdere ontwikkeling van de hieronder geleverde Diensten of Software en als resultaat hiervan in het bezit komt van Intellectuele eigendomsrechten hierop; of
b. via registratie, van rechtswege of anderszins in het bezit komt van een merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard die gelijkenis vertonen met een merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard die betrekking hebben op de hieronder geleverde Diensten of Software, wijst de Klant hierbij kosteloos de eigendom daarvan aan Leverancier toe en draagt zij deze hierbij met onmiddellijke ingang aan Leverancier over, vanaf de datum van het ontstaan van dat recht, voor de gehele wereld en voor de volledige omvang van de bescherming, zonder beperkingen of bezwaringen, inclusief voor toekomstig en onvoorzien gebruik.

12.8 Voor zover een natuurlijk persoon persoonlijkheidsrechten rechten bezit met betrekking tot de uit hoofde van Artikel 12.7 overgedragen Intellectuele eigendomsrechten zal de Klant ervoor zorgen dat deze personen onherroepelijk afstand doen van de betreffende rechten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

12.9 De Klant geeft aan Leverancier hierbij een gratis, niet exclusieve, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en
rechten van gelijksoortige aard van de Klant, uitsluitend voor het leveren van de Diensten.

12.10 De Klant zal op haar eigen kosten alle handelingen verrichten, of ervoor zorgdragen dat een daarvoor noodzakelijke derde die handelingen verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de overdracht van Intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit Artikel 12 te bewerkstelligen, inclusief de registratie daarvan in relevante openbare
registers. Die handelingen omvatten onder andere het opstellen, ondertekenen en aanleveren van alle daartoe noodzakelijke documenten, waaronder in het bijzonder het aangaan van nieuwe overdrachtsakten voor toekomstige intellectuele eigendomsrechten.

13 INFORMATIE EN MATERIALEN

13.1 Na beëindiging van een Dienst onder deze Overeenkomst zal de Klant, op het eerste verzoek van Leverancier en naar keuze van Leverancier, alle aan de Klant verstrekte fysieke en elektronische materialen met betrekking tot de beëindigde Dienst en relevante Software (i) vernietigen of (ii) deze in het bezit van Leverancier brengen en waar relevant de eigendom hiervan aan Leverancier overdragen, of indien overdracht van eigendom juridisch gezien niet mogelijk is, Leverancier de exclusieve controle daarover geven, tenzij en voor zover deze materialen betrekking hebben op een Werk dat specifiek bedoeld is voor gebruik door de Klant na beëindiging van de Dienst.

13.2 Na beëindiging van de Dienst zal de Klant ervoor zorgen dat haar directeuren, bestuurders, werknemers en andere personen die van tijd tot tijd voor de Klant werken onmiddellijk het gebruik staken, en zal de Klant zelf onmiddellijk het gebruik staken van (i) alle fysieke of elektronische materialen met betrekking tot de Dienst en relevante Software, en (ii) alle expertise, handelsgeheimen of andere informatie waarvan zij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn en die betrekking hebben op de Dienst en de relevante Software, in beide van de gevallen (i) en (ii) tenzij het een Werk betreft dat specifiek bedoeld is voor gebruik door de Klant na beëindiging van de Dienst.

14 GEGEVENSBESCHERMING

14.1 De Verwerkersovereenkomst tussen Leverancier en de Klant is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Leverancier als verwerker voor de Klant als verwerkingsverantwoordelijke (of voor een verwerkingsverantwoordelijke die klant is van de Klant, indien de Klant als verwerker voor de betreffende klant optreedt en Leverancier als sub-verwerker inzet).

14.2 De klant erkent dat Leverancier en Censo Data Solutions B.V. persoonsgegevens, gegevens over energieverbruik en verwante gegevens met betrekking tot de Klant (en indien van toepassing, klanten van de Klant die van de Diensten gebruikmaken) mag gebruiken voor haar legitieme bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met respectievelijk de privacy policy van Leverancier en van Censo Data Solutions B.V. Leverancier en Censo Data Solutions B.V. mogen dergelijke gegevens in een
geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm gebruiken om:

a. Leveranciers en/of Censo Data Solutions B.V.s kennis van bedrijfsmatig energieverbruik en de mogelijkheden voor besparingen op energieverbruik en kostenbesparingen te verbeteren en trends in de energiemarkt te identificeren;

b. organisaties te informeren en adviseren op basis van Leverancier’s aldus verkregen kennis over energieverbruik (bijvoorbeeld het aandeel warmtepompen in Nederland), waaronder ook het presenteren van referentiewaarden voor energieverbruik en analyses aan de Klant en andere klanten;

c. nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die gebruikmaken van geanonimiseerde gegevens;

d. advies, aanbiedingen en/of offertes te verstrekken aan klanten (maar indien van toepassing, niet aan Eindgebruikers) op basis van analyses van deze gegevens; en

e. informatie, rapporten, en/of statistieken op te stellen, op voorwaarde dat deze gebaseerd zijn op een gegevensset samengesteld uit gegevens van een groot aantal klanten van Leverancier en/of Censo Data Solutions B.V. Voor zover de Klant aan Eindgebruikers toegang geeft tot de Diensten en dergelijke Eindgebruikers verwerkingsverantwoordelijken zijn (voor wie de Klant als verwerker optreedt), zal de Klant deze Eindgebruikers informeren over Leveranciers gebruik van gegevens als uiteengezet in dit Artikel 14.2.

15 LOOPTIJD EN BEËINDIGING

15.1 Deze Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening ervan en blijft van kracht tot hij door een van de Partijen wordt opgezegd, overeenkomstig dit Artikel 15.

15.2 Doorlopende Diensten die onder deze Overeenkomst worden afgenomen hebben een duur zoals in het betreffende Order bepaald. Indien er geen duur is bepaald, zal deze één jaar bedragen. Tenzij specifiek anders bepaald in de Order, zal de looptijd van een doorlopende Dienst steeds automatisch verlengd worden met aanvullende contracttermijnen van een kwartaal, tenzij ze door een der Partijen een maand voor de laatste dag van de dan lopende contracttermijn wordt opgezegd.

15.3 Elk der Partijen mag een jaar nadat alle Diensten hieronder zijn beëindigd of geëindigd door volbrenging, deze Overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid jegens de andere Partij.

15.4 Elk der Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen zonder aansprakelijkheid jegens de andere Partij als er sprake
is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door die Partij, en nakoming blijvend onmogelijk is geworden. Indien nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden, zal een Partij het recht hebben om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder aansprakelijkheid jegens de andere Partij indien de Partij die toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin de tekortkoming in de nakoming is omschreven en nakoming wordt gevorderd, niet alsnog haar verbintenis nakomt binnen 30 dagen, of binnen de termijn die in de ingebrekestelling is vermeld.

15.5 Leverancier mag deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant indien er sprake is
van een Zeggenschapswijziging bij de Klant.

15.6 De Klant mag deze Overeenkomst voor Diensten met een bepaalde termijn niet opzeggen voordat de bepaalde termijn is afgelopen. De Klant mag een Dienst die eindigt door volbrenging niet voor de volbrenging ervan opzeggen.

15.7 Voor zover wettelijk toegestaan, zien Partijen hierbij af van hun rechten om deze Overeenkomst op te zeggen of ontbinden, anders dan zoals in deze Overeenkomst uiteengezet (waaronder ook begrepen de toepasselijke algemene voorwaarden).

15.8 Het opzeggen van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en aansprakelijkheden die Partijen reeds hebben opgebouwd, of op Artikelen die naar hun
aard bedoeld zijn om na het eindigen van deze Overeenkomst te blijven voortbestaan, waaronder in het bijzonder de Artikelen 1, 2, 5.2, 5.4, 7, 8.3, 11.1, 11.2, 12 tot en met
23 en Bijlagen bij deze Artikelen zullen van kracht blijven na opzegging van deze Overeenkomst.

16 AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Met uitzondering van de aansprakelijkheid uit hoofde van Artikel 17.1, is de aansprakelijkheid van elk der Partijen onder deze Overeenkomst beperkt tot de totale
door de Klant verschuldigde Vergoeding uit hoofde van de Order op grond waarvan de activiteiten uitgevoerd werden waarmee de schade verband houdt, vermeerderd met de redelijke schade zoals uiteengezet in Artikel 16.4a en 16.4d. Indien de Order betrekking heeft op doorlopende Diensten, zal de aansprakelijkheid van elke Partij beperkt zijn tot het totale door de Klant verschuldigde bedrag in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd, vermeerderd met de redelijke schade zoals uiteengezet in Artikel 16.4a en 16.4d.

16.2 Met uitzondering van de aansprakelijkheid uit hoofde van Artikel 17.1, zal de totale aansprakelijkheid van elk van de Partijen voor aanspraken uit hoofde van deze Overeenkomst, onder alle Orders, op basis van wanprestatie, onrechtmatige daad, of anderszins, nooit hoger zijn dan:

a. EUR 1.250.000 voor schade voortkomend uit overlijden, lichamelijk letsel of schade aan goederen;

b. EUR 500.000 voor alle andere schade.

Dit niettegenstaande, zal Klant aansprakelijk zijn voor, en zal niets Leverancier beletten om volledige betaling te vorderen van, de overeengekomen Vergoedingen of redelijke compensatie voor geleverde Diensten, uitgevoerde werkzaamheden of gereserveerde mankracht of andere capaciteit, waaronder de hiermee verband houdende redelijke schade zoals aangegeven in Artikel 16.4a en 16.4d.

16.3 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een Partij beperken voor schade ontstaan uit opzet of bewuste roekeloosheid van die Partij.

16.4 Met uitzondering van schadevergoedingen uit hoofde van een vrijwaring opgenomen in artikel 17, zal elke Partij uitsluitend aansprakelijk zijn voor Directe schade, onverminderd het recht van een partij om nakoming te vorderen. Directe schade omvat slechts de volgende soorten schade:

a. de redelijke kosten om de omvang van de door een Partij geleden Directe schade vast te stellen, en de door die Partij geleden Directe schade te beperken;

b. de overeengekomen Vergoedingen of redelijke compensatie voor geleverde Diensten, uitgevoerde werkzaamheden of gereserveerde mankracht of andere capaciteit;

c. de redelijke kosten voor het opnieuw uitvoeren van Diensten of delen hiervan;

d. wettelijke rente voor te late betaling en redelijke kosten gemaakt voor het verkrijgen van voldoening in of buiten rechte, daarop uitgezonderd enig recht voor vergoeding van de kosten voor juridische bijstand boven de gebruikelijke kostenveroordeling (dat wil zeggen het liquidatietarief, behalve in die gevallen waar het vorderen van een volledige kostenveroordeling mogelijk is);

e. met betrekking tot elke aanspraak die verband houdt met het verlies van (de integriteit van) gegevens van een Partij, door welke oorzaak dan ook en op welke grond dan ook, slechts een vordering jegens de andere Partij om de gegevens waar mogelijk te herstellen vanuit een back-up van die gegevens als die daadwerkelijk in het bezit is van die Partij.

16.5 Voor de duidelijkheid, Directe schade omvat geen verlies van klandizie, omzet, winst, of potentiele besparingen en dat geldt in het bijzonder ook met betrekking tot Energiediensten die specifiek zijn gericht op het realiseren van verbeterde energieverbruiksprestaties of financiële besparingen.

16.6 De door een Partij uitbetaalde schadevergoedingen onder een vrijwaring waarvan de maximale aansprakelijkheid is beperkt, of ten gevolge van een boete of service credit, worden meegeteld voor de hierin uiteengezette maximale aansprakelijkheid. Service credits of boetes betaald met betrekking tot een gebeurtenis worden in mindering gebracht op een eventuele schadevergoeding verband houdend met dezelfde gebeurtenis.

16.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen onder dit Artikel 16 gelden onverminderd verdere beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in de NLdigital Voorwaarden (anders dan die clausules die expliciet buiten toepassing zijn verklaard in Artikel 2) of die anderszins tussen Partijen zijn overeengekomen.

17 VRIJWARING

17.1 Niettegenstaande Artikel 16.1 en 16.2 zal de Klant Leverancier geheel schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle schade die Leverancier lijdt, waaronder
alle verliezen die zij lijdt, kosten die zij maakt, en boetes die zij betaalt, inclusief alle gerechtelijke kosten en kosten voor juridische bijstand, uit hoofde van aanspraken van derden jegens Leverancier die zijn gebaseerd op het gebruik van de Werken, Diensten of Software de Klant of een Eindgebruiker, behalve indien en voor zover die aanspraken verband houden met een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van die derde door de Werken, Diensten of de Software die valt onder Artikel 17.2.

17.2 Leverancier zal de Klant geheel schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle schade die de Klant lijdt, waaronder alle verliezen die zij lijdt, kosten die zij maakt, en boetes die zij betaalt, inclusief alle gerechtelijke kosten en kosten voor juridische bijstand, uit hoofde van aanspraken van derden jegens de Klant die gebaseerd zijn op een
(vermeende) inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van die derde door de Werken, Diensten of de Software, op voorwaarde echter dat de aanspraak niet direct of indirect veroorzaakt wordt door een handelen of nalaten van Klant of een Eindgebruiker in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Werken, Diensten of de Software.

17.3 De Partij die zich op de schadeloosstelling en vrijwaring beroept, zal haar tegenpartij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de potentiële of toekomstige of ingediende aanspraak informeren nadat zij hier zelf van op de hoogte is gesteld. Als gevolg hiervan:

a. zal de schadeloosstellende, op het eerste verzoek van de schadeloosgestelde, de verdere behandeling van de aanspraak op zich nemen;

b. zal de schadeloosgestelde, op redelijke kosten van de schadeloosstellende, alle redelijkerwijs vereiste handelingen verrichten ter ondersteuning van de
schadeloosstellende in haar verdediging tegen de aanspraak.

17.4 Bij een aanspraak die valt onder Artikel 17.2 zal Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en naar eigen keuze:

a. een licentie bekomen voor de Klant zodat de Klant de Intellectuele eigendomsrechten kan blijven gebruiken;

b. het Werk, de Dienst of de Software die het onderwerp van de aanspraak is, vervangen, wijzigen of aanpassen zodat deze niet langer inbreuk maakt op de Intellectuele eigendomsrechten van de derde, zonder de functionaliteit ervan wezenlijk te wijzigen of beperken;

c. deze Overeenkomst opzeggen en de Klant alle vooruit betaalde Vergoedingen voor Diensten die nog niet geleverd zijn terugbetalen.

18 OVERMACHT

18.1 Partijen zijn niet verplicht om een verbintenis na te komen indien zij hierdoor verhinderd zijn door overmacht zoals bedoeld in artikel 75 van Boek 6 van het Nederlands
burgerlijk wetboek. Partijen komen overeen dat de volgende omstandigheden, indien zij nakoming verhinderen, overmacht zullen vormen voor Leverancier: (i) overmacht van een leverancier van Leverancier; (ii) het niet naar behoren nakomen van leveranciers van Leverancier van hun verplichtingen; (iii) gebreken in goederen, diensten, software of andere door Leverancier op instructie van de Klant gebruikte materialen; (iv) niet-beschikbaarheid van gegevens van smart meters of meetbedrijven, of andere gegevensbronnen buiten de macht van Leverancier (v) maatregelen, bevelen of verzoeken van een rechter, overheid, toezichthouder of ander met publieke taken belast persoon (vi) elektriciteitsstoringen of storingen van het internet, gegevensnetwerken of telecommunicatie-infrastructuren (vii) misdaad, waaronder cybermisdaad, vandalisme, oorlog of terrorisme (viii) het niet verstrekken door Klant van een noodzakelijke en toereikende volmacht om de Diensten te kunnen verlenen, of het herroepen van een dergelijke volmacht.

19 OVERDRACHT

19.1 Geen van beide Partijen mag haar rechten of plichten onder deze Overeenkomst of belangen hierin overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere Partij. Leverancier zal echter het recht hebben om deze Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde in het kader
van een verkoop van (een gedeelte van) de activiteiten van Leverancier aan deze derde, en de Klant stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

20 MEDEDELINGEN

20.1 Elke mededeling of onder deze Overeenkomst moet schriftelijk plaatsvinden en per e-mail bezorgd worden.

20.2 Ten bewijze dat een mededeling is gedaan zal het voldoende zijn om te bewijzen dat een e-mail verzonden is aan (i) een door die Partij aan de andere Partij verstrekt e-mailadres voor algemene communicatiedoeleinden, of, indien dit niet beschikbaar is, (ii) een recent door de andere Partij gebruikt e-mailadres, of, indien dit niet beschikbaar is, (iii) een algemeen e-mailadres voor communicatie zoals op de website van een Partij vermeld.

21 VERTROUWELIJKHEID

21.1 Elke Partij en alle directeuren, bestuurders, werknemers en andere personen die voor of uit naam van deze Partij handelen, zullen alle informatie die zij ontvangen van of uit naam van de andere Partij of op een andere manier hebben verkregen onder of in verband met deze Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, indien die:

a. als vertrouwelijk is aangemerkt;

b. door een redelijk handelend persoon als vertrouwelijk moet worden, beschouwd, waaronder in ieder geval ook deze Overeenkomst moet worden begrepen;

c. onder de beschermingsomvang van een hieronder in licentie gegeven Intellectueel eigendomsrecht valt.

21.2 Elke Partij zal vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen zoals in deze Overeenkomst uiteengezet.

21.3 De verplichting uiteengezet in Artikel 21.1 is niet van toepassing op informatie die in het publieke domein is gekomen, anders dan als resultaat van een onrechtmatige daad, een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of een andere overeenkomst tussen Partijen, of op vertrouwelijke informatie waarvan bewezen kan worden dat deze geheel onafhankelijk door de betreffende Partij ontwikkeld is.

21.4 Niettegenstaande Artikel 21.1 mag een Partij vertrouwelijke informatie openbaar maken:

a. indien dit strikt noodzakelijk is uit hoofde van Toepasselijke wetgeving, of onder dwang van een bevoegd gegeven bevel van een rechter, overheid, toezichthouder of ander met publieke taken belast persoon; of

b. indien deze noodzakelijkerwijs openbaar gemaakt moet worden om de eigen verbintenis na te komen;

c. indien deze noodzakelijkerwijs openbaar moet worden gemaakt ten behoeve van het verdedigen of uitoefenen van haar van rechten onder deze Overeenkomst, waaronder in het bijzonder ten behoeve van het voeren van procedures in verband met deze Overeenkomst; of

d. indien deze vertrouwelijke informatie alleen bestaat uit deze Overeenkomst, aan een adviseur, voorzover strikt noodzakelijk ter ondersteuning van financiering voor die Partij, via een lening, overname, verkoop van aandelen of activa of anderszins.

En in elk geval op de voorwaarde dat de Partij (i) de minimale vereiste hoeveelheid informatie openbaar maakt, (ii) alle redelijke stappen onderneemt om de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden, wat in gevallen (b), (c) en (d) ten minste het opleggen vereist van niet minder strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen dan hierin uiteengezet, en (iii) in geval (a) de andere Partij hierover een redelijke periode van te voren wordt geïnformeerd.

21.5 Na opzegging, verlopen of ander eindigen van deze Overeenkomst zal elke Partij en haar directeuren, bestuurders, werknemers en andere personen die voor of uit naam van die Partij handelen, elk gebruik van de vertrouwelijke informatie van de andere Partij onmiddellijk staken en op het eerste verzoek van de andere Partij die vertrouwelijke informatie retourneren of vernietigen.

22 STRUCTUUR

22.1 Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de Partijen ter zake haar onderwerp en heeft voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten tussen Partijen ter zake dat onderwerp.

22.2 Geen enkel Artikel in deze Overeenkomst is bedoeld om een Partij in strijd met haar verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetten of een bindend bevel van een rechter, overheid, toezichthouder of ander met publieke taken belast persoon te doen handelen, en het handelen in conform een dergelijk bevel of een dergelijke verplichting zal niet als een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst worden beschouwd indien de Partij de andere Partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeert over deze verplichting of dit bevel. In een dergelijk geval zullen de Partijen Artikel 22.3 toepassen.

22.3 Indien een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig mocht worden verklaard onder de wetten van welke jurisdictie dan ook, zal dit geen invloed hebben op of afbreuk doen aan:

a. de geldigheid in die jurisdictie van een andere bepaling in deze Overeenkomst; of

b. de geldigheid in een andere jurisdictie van de betreffende of een andere bepaling in deze Overeenkomst; en

c. zal die ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die, gezien de inhoud en het doel van deze Overeenkomst, voor zover mogelijk dezelfde strekking heeft als de oorspronkelijke bepaling.

22.4 De rechten van elke Partij onder deze Overeenkomst:

a. kunnen zo vaak als nodig worden uitgeoefend;
b. sluiten tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, geen wettelijke rechten uit.

Een Partij kan alleen schriftelijk en expliciet afstand doen van haar rechten onder deze overeenkomst, en name vertraging in de uitoefening of het niet uitoefenen van een dergelijk recht zal niet als afstand van dit recht worden gezien. Het voorgaande niettegenstaande, moeten aanspraken voor schadevergoeding uiterlijk binnen twaalf (12) maanden nadat de Klant zich bewust is geworden van die schade aan Leverancier worden meegedeeld. Als dit niet gebeurt, vervalt de aanspraak van de Klant en is Leverancier niet langer aansprakelijk voor de betreffende schade.

22.5 Aanpassingen aan deze Overeenkomst kunnen slechts in een door beide partijen ondertekende akte worden overeengekomen.

23 RECHTS- EN FORUMKEUZE

23.1 Deze Overeenkomst en hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende rechten, verplichtingen en rechtsvorderingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands Recht.

23.2 De rechtbank van Amsterdam en hogere rechters zijn exclusief bevoegd om geschillen in verband met deze Overeenkomst en hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende rechten, verplichtingen en rechtsvorderingen te beslechten.